Modely  ve velikosti H0 1:87
objednvky na e-mail pragomodel@atlas.cz

 


41638
motorov lokomotiva T334.001 SD analog 

5399,- K

41640
motorov lokomotiva T334.001 SD digit + zvuk

10490,- K

46727
2npr. sluebn vz PWi - 29 SD
v prodeji 4Q/2020

1679 ,- K

46728
2npr. osobn vz Bi - 29 SD
v prodeji 4Q/2020

1679 ,- K

46729
2npr. osobn vz BCi - 28 SD
v prodeji 4Q/2020

1679 ,- K

46730
2npr. osobn vz BCi - 29 SD
v prodeji 4Q/2020

1679 ,- K

46428
4npr. koistn restauran vz Wr SD se slovenskmi popisy

2059 ,- K

49424
2npr. sluebn vz Pwg D SD
(.vozu: 8.3629)

1320 ,- K

49431
2npr. sluebn vz Pwg D SD
(.vozu: 8-3511 ) v prodeji 3Q/23

1379,- K

47234
4npr. ploinov vz s klanicemi Pae SD (.vozu: 3-14115)

1410 ,- K

50450
2npr. klanicov vz Ndk SD, .vozu: 3.36756

1099,- K

50492
2npr. klanicov vz Ndk SD, .vozu: 3.35418, v prodeji 3Q/23

1179,- K

48446
2npr. oteven vz Vtu SD (.vozu: 4.81133)

859 ,- K

47733
2npr. kryt vz G ST.E.G., (.vozu:8755 ) v prodeji 3Q/23

1165,- K

49757
2npr. kryt vz s brzd.budkou Lp SD "Ceres Speisefett"

935,- K

48041
2npr. kryt vz Gb "BUDWEISER BRGERBRU" k.k.St.B, v prodeji 4Q/22

1320,- K

47641
2npr. chladrensk vz L SD "s. prmysl masn Praha" (.vozu: 5-16538 [P]), v prodeji 3Q/23

1210,- K

47624
2npr. chladrensk vz Tnfhs 38 SD (.vozu: L516543 P)

1145,- K

49874
2npr. kryt vz Z SD, .vozu: 1.46856, v prodeji 3Q/23

1039,- K

50454
2npr. kryt vz Glr 22 DRG

1149,- K

50741
2npr. kryt vz Zr SD, .vozu:1.29567, v prodeji 3Q/23

1069,- K

49316
2npr. ndobov vz na pepravu kyselin Ra SD
(. vozu: 569 394 [P])

1390 ,- K

50502
4npr. kotlov vz Zas SD (.vozu: 31 54 785 0 366-9 )
v prodeji 1Q/2022

1079,- K

50563
4npr. kotlov vz Zas Ermewa (.vozu: 795 6 860 - 0)

1145,- K

50565
4npr. kotlov vz Zas Ermewa (.vozu: 795 7 196 - 8)

1145,- K